Chỉ dẫn, lên kế hoạch Thác nước, Du lịch sinh thái